Başvuru Formu

Formu göndermeden önce lütfen CV’nizi upload ediniz.

 

 

U.N. RO-RO İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.unroro.com.tr adresinde yer alan U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ("Politika") ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

• Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,
• Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla ("Amaçlar") Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi amacıyla Şirket tarafından fiziki ortamda dosyalama yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.unroro.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Referans Taahhüdü

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:


U.N. RO-RO İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


‹U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni› kapsamında; özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyorum.

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
• Çalışan adayının işe uygunluk onayının alınması/sağlanması ve bu amaçla gerekli işlem/araştırmaların icrası
• Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası
• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:

Açık Pozisyonlar

Öneri ve Şikayet Formu

BU Med Dijital İletişim Kitapçığı